Kontrola realizacji

Utrzymanie celów projektu

Realizacja oznacza dla zleceniodawcy czuwanie nad tym, co ustalono w projekcie i z dostawcami na etapie przetargu i udzielania zamówień (odsyłacz do rozdziału Przetarg i udzielenie zamówienia na systemy techniczne i IT/Przetarg i udzielenie zamówienia: Budynek)

Partnerzy powiązani umową z natury dążą do różnych celów. Przy czym w szczególności w umowach o Generalne Wykonawstwo zleceniodawca oczekuje realizacji określonych zadań. Do tego zaliczają się ustalone w umowie usługi w stałej cenie, w ustalonym terminie i ustalonej jakości. W zależności od kompleksowości projektu i wybranej procedury udzielenia zamówień (np. udzielenie zamówienia poszczególnym wykonawcom, udzielenie funkcjonalnego zamówienia generalnemu wykonawcy, udzielenie pakietowego zamówienia w danej branży) ustalane są z firmami wykonującymi prace budowlane określone zadania związane z kierowaniem projektem budowlanym, mające na celu dostarczeniu usług. Kontrola wykonania świadczeń umownych pozostaje przy tym zasadniczo po stronie zleceniodawcy. Przedstawiciel zleceniodawcy przejmuje zarządzanie punktami stycznymi systemu logistyki i obiektu budowlanego oraz kontroluje terminy, koszty i jakość.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Jako wynik negocjacji prowadzonych w celu udzielenia zamówienia, po etapie przetargu i zamówieniu ustalane są „reguły gry” dla przewidzianego umową wdrożenia zamierzenia budowlanego. Metroplan działa w czasie całego etapu realizacji jako jednostka kontrolująca z ramienia zleceniodawcy. Projekt wykonawczy firmy budowlanej jest dostosowywany, nadzorowany i zatwierdzany zgodnie z umową.

Dotyczy to także jakości zdefiniowanej w umowie. Podczas przedkładania próbek decyzje podejmowane są wspólnie ze zleceniodawcą. Terminy dostosowywane są do postępu robót budowlanych, zmiany jak i środki kompensacyjne są niezwłocznie ustalane ewentualnie wymagane. Metroplan kontroluje koszty pod kątem ustalonego budżetu. Jeśli składane są nieuzasadnione żądania dodatkowych środków można je odrzucić dzięki wykorzystaniu procedury Claim-Management stosowanej od lat z powodzeniem przez Metroplan. Zarządzający projektem korzysta z wypróbowanych narzędzi i czuwa na etapie realizacji całego projektu nad przejrzystą wymianą informacji między wszystkimi uczestnikami projektu, branżami specjalistycznymi i podprojektami. Do etapu oddania do eksploatacji całego zakładu Metroplan bierze udział we wszystkich odbiorach i dokumentuje je.

Korzyści dla klientów

  • Kompleksowa kontrola realizacji: Przejęcie zadań inwestorskich możliwych do oddelegowania umożliwia współdziałanie oszczędzające zasoby; inwestor może skupić się na istotnych zadaniach
  • Inwestycja budowlana prowadzona jest przy wsparciu doświadczonego zespołu składającego się ze specjalistów z różnych branży, który wnosi całą swoją wiedzę projektową, wynikającą z już przeprowadzonych etapów projektowania
  • Poszczególne świadczenia i produkty są kontrolowane i zatwierdzane; dzięki temu zapewniona jest jakość projektowania i realizacji 
  • Kompleksowa kontrola realizacji i profesjonalne zarządzanie systemem budowlanym, produkcji i logistyki minimalizują straty jakości i straty punktów stycznych

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768