Kontrola realizacji budynków

Utrzymanie celów projektu

Realizacja oznacza dla zleceniodawcy śledzenie ustaleń poczynionych w projekcie i z dostawcami na etapie przetargu i udzielanie zamówienia (odsyłacz do rozdziału Przetarg i udzielenia zamówienia na systemy techniczne i informatyczne/Przetarg i udzielenie zamówienia: Budynek)

Partnerzy powiązani umową z natury dążą do różnych celów. Przy czym w szczególności w umowach o Generalne Wykonawstwo zleceniodawca oczekuje realizacji określonych wymogów. Do tego zaliczają się ustalone w umowie usługi w stałej cenie, w ustalonym terminie i ustalonej jakości. W zależności od kompleksowości projektu i wybranej procedury udzielenia zamówień (np. udzielenie zamówienia poszczególnym wykonawcom, udzielenie zamówienia generalnemu wykonawcy, udzielenie pakietowego zamówienia w danej branży) ustalane są z firmami wykonującymi prace budowlane określone zadania związane z kierowaniem projektem budowlanym, mające na celu dostarczeniu usług. Kontrola wykonania świadczeń umownych pozostaje przy tym zasadniczo po stronie zleceniodawcy.

Przedstawiciel zleceniodawcy przejmuje odtąd zarządzanie punktami stykania się systemu logistyki i obiektu budowlanego oraz kontroluje terminy, koszty i jakość.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Jako wynik negocjacji prowadzonych w celu udzielenia zamówienia, po etapie przetargu i zamówieniu ustalane są „reguły gry” dla przewidzianego umową wdrożenia zamierzenia budowlanego. Metroplan działa w czasie całego etapu realizacji jako jednostka kontrolująca z ramienia zleceniodawcy. Projekt wykonawczy firmy budowlanej jest dostosowywany, nadzorowany i zatwierdzany zgodnie z umową. Dotyczy to także jakości zdefiniowanej w umowie. Podczas przedkładania próbek decyzje podejmujemy wspólnie ze zleceniodawcą. Terminy dostosowywane są do postępu robót budowlanych, zmiany jak i środki kompensacyjne są niezwłocznie ustalane ewentualnie wymagane. Metroplan kontroluje koszty pod kątem ustalonego budżetu. Jeśli składane są nieuzasadnione żądania dodatkowych środków można je odrzucić dzięki wykorzystaniu procedury Claim-Management stosowanej od lat z powodzeniem przez Metroplan. Sprawozdawczość korzysta z wypróbowanych narzędzi i czuwa nad przebiegiem realizacji całego projektu w celu uzyskania przejrzystej wymiany informacji między wszystkimi uczestnikami projektu, branżami specjalistycznymi i podprojektami. Do etapu oddania do eksploatacji całego zakładu Metroplan bierze udział we wszystkich odbiorach i dokumentuje je.

Korzyści dla klientów

  • Kompleksowa kontrola realizacji: Przekazanie możliwych do oddelegowania zadań inwestorskich w znacznym stopniu oszczędza zasoby, a inwestor może skupić się na istotnych zadaniach
  • Inwestycja budowlana prowadzona jest przy wsparciu doświadczonego zespołu składającego się ze specjalistów z różnych branży, który wnosi całą swoją wiedzę projektową, wynikającą z już przeprowadzonych etapów projektowania
  • Poszczególne świadczenia i produkty są kontrolowane i zatwierdzane; dzięki temu zapewniona jest jakość podczas projektowania i realizacji
  • Kompleksowa kontrola realizacji i profesjonalne zarządzanie systemem budowy i logistyki minimalizują straty jakości i straty w ich punktach stykania się

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44