Projekt szczegółowy wyposażenia zakładów produkcyjnych

Możliwie najlepiej dostosowany system produkcyjny

Aby system produkcyjny (zakład) z wszystkim swoimi maszynami, instalacjami, strefami funkcyjnymi i roboczymi był najwydajniejszy, należy szczegółowo zaplanować wszystkie obszary produkcyjne. W tym celu uzgadnianie są kolejno poszczególne procesy, funkcje i technologie.

Tworzenie miejsc pracy, koncepcje montażu, koncepcje logistyki produkcji oraz wspierające rozwiązania informatyczne wiążą się ze sobą, aby umożliwić optymalne pod względem kosztowym działanie operacyjne. To z kolei zapewnia ekonomiczny sukces przedsiębiorstwa.

Ten etap projektu jest całkowicie decydujący. Po zakończeniu tego etapu istotne zmiany stają się wyjątkowo kosztowne i czasochłonne. Ilość operacji związanych z projektowaniem jest zależna od kompleksowości projektu i preferowanej procedury udzielania zamówień (na przykład procedura zamawiania poszczególnych branż, głównych branż, funkcjonalna metoda GW, metoda Guided-Engineering). Jeśli istnieje taka konieczność, planowanie szczegółowe jest wspomagane symulacją. Ponieważ zadania są wielowarstwowe, Metroplan tworzy zespół specjalistów, który zajmuje się wszystkim obszarami tematycznymi planowania szczegółowego. Planowanie szczegółowe idzie w parze z planowaniem obiektu budowlanego.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Klient jest nośnikiem know-how w zakresie jego własnych metod produkcji. Metroplan posiada doświadczenie w tworzeniu szczegółowych projektów całych fabryk i zakładów oraz w lokalizowaniu produkcji z uwzględnieniem wydajności. Tę wiedzę łączymy z wiedzą na temat produktów i metod produkcji.

Aby ostateczne rozwiązanie było jak najbardziej elastyczne poddajemy analizie organizacje stanowisk pracy oraz procesy a także planowany stopień automatyzacji. Na podstawie przekonujących danych liczbowych, informacji i faktów oceniamy wspólnie skuteczne alternatywne rozwiązania. Takie podejście prezentujemy zarówno przy jednostkowych rozwiązaniach jak i w przypadku rozwiązania dla całego procesu. W rezultacie uzyskuje się kompletne rozmieszczenie wszystkich podobszarów Państwa produkcji aż po kompletną lokalizację produkcji wraz z logistyką produkcji, obszarami socjalnymi i biurowymi, kantyną, magazynami zewnętrznymi itp. W skrócie: Jako generalny projektant zaprojektujemy dla Państwa kompletny obiekt!

Oprócz planowania i organizacji produkcji i logistyki produkcyjnej organizujemy kolejne etapy, opracowujemy dane do projektu budowlanego (wraz z szacunkiem/obliczaniem kosztów), które możemy również opracować dla Państwa, ustalamy metody udzielania zamówień i przygotowujemy plan projektu do realizacji.

Korzyści dla klientów

  • Pełne opracowanie wydajnych ogólnych procesów, między innymi poprzez analizę i model strumienia wartości VSM
  • Wyprowadzenie i zwymiarowanie wydajnego wyposażenia technicznego magazynu i techniki przepływu materiałów
  • Możliwie największa przejrzystość w procesie planowania poprzez ustandaryzowaną metodę na podstawie wiarygodnych danych liczbowych, informacji i faktów
  • Możliwie największe bezpieczeństwo inwestycji dzięki powierzeniu całego projektu jednemu podmiotowi: Generalnemu projektantowi produkcji i projektów budowlanych

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768