Oddanie do eksploatacji

Kompleksowo, systematycznie, skutecznie

Oddanie do użytku obiektu to ostatni i decydujący etap projektu, gdyż od tego momentu rozpoczyna się produkcja, realizowane są zyski, a zainwestowane środki powracają do budżetu.

W momencie oddawania do eksploatacji nastaje „chwila prawdy” dla wszystkich uczestników. Muszą udowodnić, że prace wykonane we wstępnej fazie zostały solidnie i skutecznie wykonane.

Oddanie do eksploatacji wymaga ustalenia, już na etapie projektowania i realizacji usług, które należy uwzględnić w związku ze strukturyzacją działania, dokumentów niezbędnych do odbiorów oraz szkoleń i dokumentacji.

Warunkiem oddania do eksploatacji są wcześniej przeprowadzone niewykazujące błędów i braków odbiory budynku, wyposażenia techniczne budynku, wykonanie wszystkich działań związanych ze świadczeniami w punktach stycznych związanych z produktem, szkoleniami i instrukcjami oraz przekazanie niezawierającej żadnych braków dokumentacji.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Przed oddaniem do eksploatacji odbywają się systematyczne przeglądy odbioru budynku i jego wyposażenia technicznego . W tym celu Metroplan opracował szczególną procedurę z jasno zdefiniowanymi procesami, aby sprawdzić gotowy do odbioru budynek, elementy budowlane i urządzenia zgodnie z listą kontrolną, pozwalającą sprawdzić jakośc, ewentualne braki i bezpieczeństwo działania. Procedury odbioru są już wyszczególnione i zdefiniowane w ramach umowy na Generalne Wykonawstwo; dzięki temu oczekiwania i obowiązki GW związane z odbiorem są przejrzyście i jednoznacznie określone dla wszystkich uczestników już przy rozpoczęciu realizacji. Istotnym elementem przygotowania odbioru jest dokumentacja samego obiektu i dokumentacji wyposażenia budynku wraz z planami konserwacji i protokołami przeprowadzonych szkoleń i instruktaży, którą musi wykonać GW zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez naszą firmę z inwestorem oraz regułami Facility Management specyficznymi dla danego przedsiębiorstwa.

Jakość dokumentacji określa nakłady jakie musi ponosić później działający już zakład i ma wpływ na przyjazną dla użytkownika obsługę przez FM. Kontrola dokumentacji odbywa się wspólnie między FM inwestora a firmą Metroplan.

Kolejnym i chyba najważniejszym elementem przygotowania do oddania do eksploatacji jest odbiór dokonany przez jednostkę publiczną stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie. W tym odbiorze, któremu przypisywane jest duże znaczenie w przypadku złożonych projektów produkcyjnych i logistycznych z punktami stycznymi i zależnościami między budynkami a urządzeniami, bierzemy udział aż do etapu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Korzyści dla klientów

  • Przejrzysta i niezawierająca braków procedura odbioru zapewnia podstawę skutecznego i zorientowanego na cel oddania obiektu do eksploatacji
  • Konsekwentna i kompleksowa organizacja oraz współdziałanie przy wszystkich istotnych tematach związanych z oddaniem do eksploatacji tworzą podstawę do oddania do eksploatacji obiektu bez opóźnień i braków
  • Opierające się na doświadczeniu listy kontrolne, przygotowane indywidualnie dla danego projektu zapewniają systematyczną kontrolę funkcjonalności, jakości, świadczeń i niezawodności
  • Jasno ustrukturyzowane procesy tworzą podstawy udanego rozpoczęcia operacji
  • Posiadamy długoletnie doświadczenie w projektach związanych z know-how w zakresie zarządzania wykonaniem i oddaniem do eksploatacji

Twój partner do kontaktu


Matthias Göke

Dyrektor Metroplan Production Management GmbH
Matthias.Goeke@metroplan.de
+49 40 200 00 768