Zarządzanie gwarancjami

Utrzymanie wartości nieruchomości

Często niedoceniane jest znaczenie zarządzania gwarancjami w czasie cyklu życia nieruchomości. Jeśli nieruchomość zostanie oddana do użytku lub poszczególne etapy robót zostaną odebrane od Generalnego Wykonawcy rozpoczyna się okres gwarancji.

Budowa kończy się z sukcesem i zostaje oddana do użytku w terminie. Przy całej tej panującej słusznej euforii należy systematycznie śledzić okresy gwarancyjne na poszczególne roboty budowlane jak i całości budynków i urządzeń. Tylko w ten sposób można zgłosić pojawiające się braki.

Przy tej okazji porównywany jest stan faktyczny ze stanem zamówionym u Generalnego Wykonawcy. Do tego rejestrowane są, oceniane i prawidłowo dokumentowane ewentualne braki. Jeśli zajdzie taka konieczność składamy prawomocną reklamację z tytułu wad i nadzorujemy obowiązek uzupełnienia braków przez właściwe przedsiębiorstwo. Jeśli wady nie zostaną usunięte w ustawowych ramach czasowych, należy zlecić wykonanie zastępcze w celu utrzymania wartości nieruchomości.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Do utrzymania wartości nieruchomości i strategii zarządzania ryzykiem należy konsekwentnie prowadzona strategia zarządzania gwarancjami. Po zakończeniu zamierzenia budowlanego, należy spełnić zobowiązania umowne względem zleceniodawcy. Jedną z kluczowych czynności jest śledzenie terminów gwarancji i terminowego usuwanie wad. Po zakończeniu etapu realizacji, dokumentowane są odbiory i w ramach zarządzania gwarancjami dostosowane zgodnie z odpowiednimi terminami.

Metroplan nadzoruje przy tym terminy przedawnienia na podstawie narzędzi opierających się na doświadczeniu. Istotnym elementem wymaganym wraz z odbiorem jest przygotowany przez Generalnego Wykonawcę plan konserwacji i plan gwarancji.

Jeśli w trakcie użytkowania/gwarancji pojawią się braki, zleceniodawca ma prawo żądać od Generalnego Wykonawcy usunięcia tych braków. W tym celu należy zgłosić braki i oszacować ewentualne szkody następcze. Składamy prawomocną reklamację z tytułu wad, przygotowujemy pisma mające wartość prawną oraz nadzorujemy obowiązek usunięcia wad lub podejmujemy kroki w celu wykonania zastępczego. Zarządzanie gwarancjami pomaga, kieruje i współdziała podczas wszystkich kroków, procesów i podejmowanych działań.

Korzyści dla klientów

  • Podejmowanie działań przed upływem terminu gwarancji; udokumentowanie wyników celem zagwarantowania roszczeń umownych zleceniodawcy
  • Nadzorowanie terminów gwarancyjnych i robót związanych z usuwaniem wad w celu utrzymania wartości nieruchomości
  • Przygotowanie pism mających wartość prawną, dokumentacji jako bezpiecznego zapisu sprawy w przypadkach spornych
  • Skuteczne, profesjonalne prowadzenie wszystkich spraw gwarancyjnych; koordynacja niezbędnych uczestników w celu usunięcia wad

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44