Oddanie do eksploatacji budynków

Kompleksowo, systematycznie, skutecznie

Oddanie do użytkowania to ostatnim i decydującym etapem projektu, gdyż od tego momentu rozpoczyna się produkcja, realizowane są zyski, a zainwestowane środki powracają do budżetu.

W momencie oddawania obiektu do użytkowania nastaje „chwila prawdy” dla wszystkich uczestników. Muszą udowodnić, że prace wykonane we wstępnej fazie zostały solidnie i skutecznie wykonane.

Oddanie do eksploatacji wymaga ustalenia, już na etapie projektowania i realizacji usług, dokumentów, które należy uwzględnić w związku ze strukturyzacją działania, niezbędnych do odbiorów oraz szkoleń i dokumentacji.

Warunkiem oddania do eksploatacji są wcześniej przeprowadzone niewykazujące błędów i braków odbiory budynku, wyposażenia technicznego budynku, wykonanie wszystkich działań związanych z świadczeniami w punktach zbieżnych , szkoleniami i instrukcjami jak i przekazanie niezawierającej żadnych braków dokumentacje.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Przed oddaniem do eksploatacji odbywają się systematyczne przeglądy odbiorowu budynku i wyposażenia technicznego budynku. W tym celu Metroplan opracował szczególną procedurę z jasno zdefiniowanymi procesami, aby sprawdzić wszystkie szczegóły gotowego do odbioru budynku, elementów budowlanych i urządzeń zgodnie z opierającą się na doświadczeniu listą kontrolną sprawdzającą pod kątem jakości, ewentualnych braków i bezpieczeństwa działania. Procedury odbioru są już wyszczególnione i zdefiniowane w ramach umowy na Generalne Wykonawstwo; dzięki temu oczekiwania i obowiązki GW związane z odbiorem są przejrzyście i jednoznacznie określone dla wszystkich uczestników już przy rozpoczęciu realizacji.

Istotnym elementem przygotowania odbioru jest dokumentacja samego obiektu i dokumentacji wyposażenia budynku wraz z planami konserwacji jak i protokołami przeprowadzonych szkoleń i instruktaży, którą musi wykonać GW. Należy ją wykonać zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez naszą firmę z inwestorem oraz regułami Facility Management specyficznymi dla danego przedsiębiorstwa. Jakość dokumentacji określa nakłady jakie musi ponosić później działający już zakład i ma wpływ na przyjazną dla użytkownika obsługę przez FM. Kontrola dokumentacji odbywa się wspólnie między FM inwestora a naszą firmą. Kolejnym i chyba najważniejszym elementem przygotowania do oddania do eksploatacji jest odbiór dokonany przez jednostkę publiczną stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienie. W tym odbiorze, któremu przypisywane jest duże znaczenie w przypadku złożonych projektów produkcyjnych i logistycznych z punktami stycznymi i zależnościami między budynkami a urządzeniami, bierzemy udział aż do etapu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Korzyści dla klientów

  • Przejrzysta i niezawierająca braków procedura odbioru zapewnia podstawę skutecznego i zorientowanego na cel oddania obiektu do eksploatacji
  • Konsekwentna i kompleksowa organizacja oraz współdziałanie przy wszystkich istotnych tematach związanych z oddaniem do eksploatacji tworzą podstawę do oddania do eksploatacji obiektu bez opóźnień i braków
  • Opierające się na doświadczeniu listy kontrolne, przygotowane indywidualnie dla danego projektu zapewniają systematyczną kontrolę funkcjonalności, jakości, świadczeń i niezawodności
  • Jasno ustrukturyzowane procesy tworzą podstawy udanego rozpoczęcia operacji
  • Posiadamy długoletnie doświadczenie i wiedzę w projektach związanych z zarządzaniem w zakresie wykonania i oddania do eksploatacji.

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44