Przejdź do treści

Stały monitoring wyników

Obiektywne i niezależne kontrole

Stały monitoring wyników

Projekt dotyczący techniki przepływu materiałów nie kończy się wraz z udanym rozruchem systemu przepływu materiałów. Zmieniające się struktury zleceń, technologie i operacje wymagają stałego monitoringu procesów logistycznych.

Coraz częściej zmieniają się już podczas etapu rozruchu warunki ramowe i wymagania względem podstawy planowania. Przykładem są zmieniające się struktury zleceń, nowe asortymenty, wydajność operacyjna, techniczna stabilność i wrażliwość techniki transportowej lub magazynowej. Dlatego konieczne jest regularne obiektywne i analityczne kontrolowanie procesów logistycznych w trybie pracy. Dyspozytornia lub kierownictwo zakładu kontroluje stan i zarządza systemem podczas operacyjnego działania urządzeń logistycznych. Z zasady kontrolują Państwo niezbędne działania tylko z operacyjnego punktu widzenia. Wybiegające poza nie średnio- i długofalowe niezbędne opracowania systemu przepływu materiałów rozpoznawane są często zbyt późno. Stały monitoring wyników wypełnia braki wydajności między krótkofalowym controllingiem operacyjnym i długofalowymi projektami związanymi z planowaniem.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

 1. Regularna kontrola aktualnych struktur zleceń i procesów wykonania (pod kątem zgodności z przesłankami planu i przedziałami)
  • Usługi związane z przepływem, łącznie i w podobszarach
  • Struktury zleceń/struktury asortymentu
  • Wartości maksymalne wobec wartości średnich
 2. Regularna kontrola aktualnych parametrów instalacji
  • Wydajności maksymalne (wydajności systemu)
  • Dostępność urządzeń ewentualnie elementów częściowych
  • Awaryjność (np. PR, MTBF, MTTR)
 3. Regularna kontrola zatrudnienia i wydajności produkcyjnej
  • Łączna wydajność
  • Wydajność produkcyjna w poszczególnych podobszarach
  • Zgodność procesów operacyjnych ze zdefiniowanymi
 4. Regularne wnioskowanie niezbędnych aktualnie, ewentualnie przyszłych koniecznych działań
  • Wykazywanie odstępstw od przesłanek związanych z realizacją
  • Zapotrzebowanie na optymalizację w myśl KVP (działania krótkoterminowe)
  • Techniczne inwestycje w kolejnych okresach (działania średnioterminowe)
  • Opracowania długoterminowe (wartości graniczne urządzeń)
  • Działanie organizacyjne (konserwacja, utrzymanie w ruchu, eksploatacja)

Korzyści dla klientów

 • Status urządzenia jest regularnie sprawdzany i obiektywnie oceniany, niezależnie od interesów osób trzecich (np. firmy remontowe/dostawcy systemów)
 • Średnio- i długoterminowe zmiany kluczowych wskaźników efektywności i wskaźników szczegółowych są wcześnie rozpoznawane i oceniane pod kątem ich oddziaływania na technikę transportową i magazynową
 • Ustalone zostają przyczyny zmienionych kosztów, wprowadzone środki mające na celu optymalizację kosztów
 • W terminie planowane i wprowadzane są niezbędne środki rozwoju i środki dostosowawcze
 • Odpadają kosztowne analizy przeprowadzane przez własny personel
Twój partner do kontaktu