Koncepcja budynku

Koncepcja zrównoważona pod kątem ekonomicznym

Przyszłościowe, ukierunkowane na potrzeby logistyki, koncepcje budynku wymagają planowania od „wewnątrz na zewnątrz”.

Systematyczne planowanie, uwzględniające specyficzne dla danego użytkowania wymogi jest ważnym warunkiem lokalizacji logistyki i koncepcji budynku zorientowanych na potrzeby i przyszłość. Procesy logistyczne i przepływ materiałów nadają tempo i tworzą podstawę zrównoważonej koncepcji obiektu budowlanego, która potrafi elastycznie dopasować się do przyszłych potrzeb logistyki. Dotyczy to w równej mierze restrukturyzacji, przebudowy oraz budowy nowego obiektu.

Metodyka i działanie firmy Metroplan

Dzięki naszemu działaniu obejmującemu szereg branż przy planowaniu logistyki i tworzeniu koncepcji budynku uwzględniamy wcześniej różne zależności i identyfikujemy istotne czynniki wpływające na cały system. Równolegle do koncepcji logistyki określamy powierzchnię dla każdego podsystemu. Celem jest znalezienie w ramach planowania lokalizacji obiektu logistycznego optymalnego rozwiązania pod kątem rentowności i logistyki. Idący z tym w parze projekt budowlany opracowywany i dobierany do projektu logistyki w powtarzalny sposób. Uwzględniane i strukturyzowane są założenia użytkownika.

Wynikiem tego jest wymierny program zagospodarowania przestrzeni i program działania, które uwzględniają kryteria budowlane i specyficzne dla danej lokalizacji. Koncepcje budynku przedstawiane są w różnych wariantach. Preferowana koncepcja zawiera pierwsze szacunkowe koszty. Przedstawiona następnie koncepcja zawiera wszystkie warunki ramowe logistyki, w przejrzysty sposób dowodzi wykonalności i stanowi podstawę dla kolejnych planów.

Korzyści dla klientów

Planowanie od wewnątrz na zewnątrz zapewnia zrównoważoną pod kątem budowlanym i ekonomicznym koncepcję i uwzględnia:

  • różne potrzeby poszczególnych grup użytkowników
  • specjalne wymagania wynikające z projektu logistyki i magazynu
  • wymogi produkcyjne stawiane systemowi logistycznemu nastawione na przyszłość
  • wdrożenie optymalnego projektu produkcji do koncepcji budynku poprzez zintegrowane systematyczne planowanie odbywające się pomiędzy planowaniem logistyki a budynku
  • standardowe harmonogramy i specjalne narzędzia pozwalają na uniknięcie problemów w punktach stykania się i braków w planowaniu

Twój partner do kontaktu

Friedrich-Wilhelm Düsing

Dyrektor Metroplan Engineering GmbH
Friedrich-Wilhelm.Duesing@metroplan.de
+49 40 2000 07 - 44