Prywatność

Zbieranie ogólnych informacji

I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Metroplan Holding GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 18,
20459 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 2000 07 - 01
Faks +49 (0) 40 2000 07 - 11
info@metroplan.de

Upoważnieni do reprezentowania dyrektorzy zarządzający: Friedrich-Wilhelm Düsing, Matthias Göke, Holger Lorenzen, Dr.-Ing. Thomas Mielke

II. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest:

IITR Datenschutz GmbH
Marienplatz 2
D-80331 München
skraska@iitr.de i / lub
datenschutz@metroplan.de

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy zasadniczo tylko wtedy, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia sprawnego działania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy przypadków, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa przed interesami wymienionymi jako pierwsze, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Przekazywanie

Państwa dane są częściowo zapisywane w chmurze. Dostawcą chmury jest

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Z dostawcą tym zawarto umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie. Państwa dane są zapisywane wyłącznie na komputerach na terenie Unii Europejskiej. Zasadniczo nie są one przekazywane osobom trzecim ani do krajów trzecich poza Unią Europejską.

4. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po osiągnieciu celu przechowywania. Ponadto takie przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli zostało przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w regulacjach, rozporządzeniach lub innych przepisach UE, którym podlega podmiot odpowiedzialny. Zablokowanie lub usunięcie danych ma również miejsce, gdy upłynie okres przechowywania określony przez wyżej wymienione normy, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub jej wykonania.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera wywołującego.

Gromadzone są przy tym następujące informacje:

 1. Informacje o typie i wersji przeglądarki
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Dostawca usług internetowych użytkownika
 4. Adres IP użytkownika
 5. Data i godzina dostępu
 6. Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę
 7. Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych w tym kontekście nie ma miejsca.

Cele te odzwierciedlają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte natychmiast po osiągnięciu celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu dostarczania strony internetowej ma to miejsce, gdy odpowiednia sesja zostanie zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten okres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu przypisanie klienta wywołującego nie jest możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu dostarczania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. Wobec tego użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

V. Wykorzystanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego otwarcia witryny.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej również po przejściu na inną stronę.

Ponadto na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania.

W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

 1. Wprowadzane wyszukiwane hasła
 2. Częstotliwość odsłon
 3. Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zgromadzone w ten sposób dane użytkowników zostają opatrzone pseudonimem za pomocą środków technicznych. Dlatego przypisanie danych do użytkownika wywołującego nie jest możliwe. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Przy wywołaniu naszej strony internetowej użytkownicy są informowani za pomocą banera informacyjnego o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy, a także znajdują odnośnik do oświadczenia o ochronie prywatności. W związku z tym podaje się również informację, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO za odpowiednią zgodą użytkownika.

c) Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystania niezbędnych z technicznego punktu wodzenia plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana nawet po przejściu na inną stronę internetową.

Dane użytkownika zgromadzone za pomocą niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej treści. Dzięki plikom cookie służącym do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób korzysta się z naszej strony, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te odzwierciedlają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

e) Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usuwania

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Usuwanie może odbywać się automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, nie będzie możliwości korzystania z wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

VI. Kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanych adresów e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane przez e-mail zostaną zapisane.

Dane są używane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetworzenia stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania nawiązania kontaktu. Obejmuje to również wymagany uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte natychmiast po osiągnięciu celu ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że odpowiedni stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

VII. Analiza oglądalności przeprowadzona przez Google Analytics

Niniejsza oferta korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerach użytkowników i umożliwiające nam analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Gromadzone są przy tym następujące informacje:

 1. Dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
 2. Wywoływana strona internetowa
 3. Strona internetowa, z której użytkownik trafił na wywoływaną stronę internetową (strona odsyłająca)
 4. Podstrony wywoływane z wywołanej strony internetowej
 5. Czas trwania wizyty na stronie internetowej
 6. Częstotliwość wywoływania strony internetowej

Na naszej stronie internetowej korzystamy z anonimizacji IP. Przed zapisaniem Państwa adres IP zostanie zatem skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu wobec operatora strony. Cele te odzwierciedlają również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 federalnej ustawy telekomunikacyjnej oraz § 6 ust. 1 lit. f RODO. Po 14 miesiącach dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub reklamami zostaną automatycznie usunięte. Raz w miesiącu dane, których okres przechowywania minął, są automatycznie usuwane.

Adres IP dostarczony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej danych (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania naszej witryny:

Dezaktywacja Google Analytics

Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć ten link.

VIII. Proces aplikacji

1. Opis i zakres przetwarzania danych

  W przypadku składania u nas podania podane przez Państwa dane osobowe zostaną zapisane.

  Dane mogą zostać przekazane organom publicznym zgodnie z zasadą wyższego priorytetu przepisów. Podobnie dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom lub innym wykonawcom, m. in. w celu przetwarzania danych i hostingu.

  Dane zostaną przekazane innym organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy dana osoba wyrazi na to zgodę lub jeśli przekazanie jest dozwolone ze względu na przeważający interes. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu przetwarzania podania.

  W ramach realizacji umowy możliwe jest również angażowanie podmiotów przetwarzających poza Unią Europejską, m.in. dostawcy usług e-mailowych.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika. Dodatkową podstawę prawną przetwarzania podań stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do celu przetwarzania podania.

  4. Okres przechowywania

  Dane zostaną usunięte natychmiast po osiągnięciu celu ich gromadzenia.

  5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

  Kandydat może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku podanie nie może być dalej przetwarzane. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie składania podania zostaną w tym przypadku usunięte.

  Oświadczenie o ochronie prywatności

  IX. Dane klienta/dane zainteresowanego

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  W przypadku kontaktowania się z nami jako klient lub zainteresowany, podane przez Państwa dane osobowe zostaną zapisane.

  Dane mogą zostać przekazane organom publicznym zgodnie z zasadą wyższego priorytetu przepisów. Podobnie dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom, podwykonawcom lub innym wykonawcom, m.in. w celu przetwarzania danych, do usługodawców w celu wydrukowania i wysyłania informacji, a także do centrów obsługi klienta.

  Dane zostaną przekazane innym organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy dana osoba wyrazi na to zgodę lub jeśli przekazanie wynikające z przeważających interesów jest dozwolone, m.in. w celu uzyskania informacji o zdolności kredytowej w przypadku dokonywania zakupów na rachunku lub elektronicznego przesyłania informacji. 

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do celu realizacji umowy.

  4. Okres przechowywania

  Dane zostaną usunięte natychmiast po osiągnięciu celu ich gromadzenia. Dane aplikacyjne będą z reguły usuwane w ciągu czterech miesięcy po powiadomieniu o decyzji, chyba że udzielono zgody na dłuższy okres w ramach zapisania na listę kandydatów.

  5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

  O ile przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, nie przysługuje prawo do sprzeciwu osoby, której to dotyczy.

  X. Dane dostawców

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Przechowujemy dane osobowe naszych dostawców. Są to dane dostarczone przez dostawców w celu wykonania umowy oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody.

  Dane mogą zostać przekazane organom publicznym zgodnie z zasadą wyższego priorytetu przepisów, m.in. urząd finansowy, urząd celny.

  Ponadto dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom lub innym wykonawcom, m.in. do przetwarzania danych i hostingu, księgowania i przetwarzania płatności.

  Dane zostaną przekazane innym organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy dana osoba wyrazi na to zgodę lub jeśli przekazanie jest dozwolone ze względu na przeważający interes.

  W ramach wykonywania umowy możliwe jest również angażowanie podmiotów przetwarzających poza Unią Europejską, m.in. dostawcy usług e-mailowych.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do celu realizacji umowy.

  4. Okres przechowywania

  Okres przechowywania danych zależy od ustawowych wymagań dotyczących przechowywania i z reguły wynosi 10 lat.

  5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

  O ile przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, nie przysługuje prawo do sprzeciwu osoby, której to dotyczy.

  XI. Prawa osoby zainteresowanej

  Jeśli przetwarzane są Państwa dane osobowe, w rozumieniu RODO są Państwo osobą zainteresowaną i przysługują Państwo następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego:

  1. Prawo do informacji

  Mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przez nas przetwarzane.

  Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego następujących informacji:

  (1)   cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

  (2)   kategorie przetwarzanych danych osobowych;

  (3)   odbiorców lub kategorie odbiorców, wobec których dane osobowe dotyczące Państwa zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;

  (4)   planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania;

  (5)   istnienie prawa do korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  (6)   istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

  (7)   wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie pochodzą od osoby zainteresowanej;

  (8)   istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego obejmującego profilowanie danych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w takich przypadkach – przekonujących informacji dotyczących zastosowanej logiki jak i zakresu oraz zamierzonych oddziaływań takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

  Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym można zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

  2. Prawo do korekty

  Mają Państwo prawo do korekty i/lub uzupełnienia danych wobec podmiotu odpowiedzialnego pod warunkiem, że Państwa przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny musi bezzwłocznie dokonać korekty.

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

  (1)   jeśli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych przez okres, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie poprawności danych osobowych;

  (2)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

  (3)   podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale jest to potrzebne do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub

  (4)   jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad Państwa powodami.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – niezależnie od ich przechowywania – za Państwa zgodą do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

  Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z w/w warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez podmiot odpowiedzialny przed zniesieniem ograniczenia.

  4. Prawo do usunięcia

  a) Obowiązek usuwania

  Mogą Państwo zażądać od podmiotu odpowiedzialnego, aby niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe, a podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do usunięcia tych danych natychmiast, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  (1)   Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub zostały przetworzone w inny sposób.

  (2)   Wycofują Państwo swoją zgodę, na podstawie której dany były przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie występuje inna podstawa prawna do ich przetwarzania.

  (3)   Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania o wyższym priorytecie, lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

  (4)   Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

  (5)   Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest wymagane do wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.

  (6)   Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

  b) Informacje przekazywane osobom trzecim

  Jeśli podmiot odpowiedzialny upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i zgodne z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, wówczas, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje on właściwe środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, o tym, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszelkich linków odsyłających do takich danych osobowych, kopii lub replik takich danych osobowych.

  c) Wyjątki

  Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest wymagane

  (1)   w celu wykonywania prawa do wolności słowa i informacji;

  (2)   w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny, lub w celu wykonywania zadań publicznych lub zadań władzy publicznej, która została przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu;

  (3)   ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i art. 9 ust. 3 RODO;

  (4)   do celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, do celów naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w sekcji a) prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie wpłynie na osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub

  (5)   w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  5. Prawo do korekty

  Jeśli skorzystali Państwu z prawa do korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec podmiotu odpowiedzialnego, wówczas jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych nakładów.

  Wobec podmiotu odpowiedzialnego przysługuje Państwu prawo do otrzymywania informacji o tych odbiorcach.

  6. Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, które przekazują Państwo podmiotowi odpowiedzialnemu, w ustrukturyzowanym, powszechnym i przeznaczonym do odczytu formacie komputerowym. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innej osobie bez utrudnień ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu dane osobowe zostały udostępnione, jeżeli

  (1)   przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i

  (2)   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do wyegzekwowania, aby dane osobowe dotyczące Państwa zostały przekazane przez podmiot odpowiedzialny innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie powinno mieć to wpływu na wolności i prawa innych osób.

  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania w interesie publicznym lub wykonywania władzy publicznej przekazanej podmiotowi odpowiedzialnemu.

  7. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania danych o osobie w oparciu o te przepisy.

  Podmiot odpowiedzialny nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że udowodni, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są ważniejsze niż Państwa interes, prawa i wolności, lub że przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

  Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa w ramach takiej reklamy; dotyczy to również profilowania danych o osobie, o ile jest to powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

  Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych do celów reklamy bezpośredniej, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

  W ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, które wykorzystują specyfikacje techniczne.

  8. Prawo do odwołania deklaracji zgody dotyczącej ochrony danych

  Mają Państwo prawo do odwołania swojej deklaracji zgody dotyczącej o ochrony danych w każdej chwili. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

  9. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnym przypadku, w tym profilowanie danych

  Mają Państwo prawo do niepodlegania żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym na profilowaniu danych – które ma skutek prawny lub ma podobny niekorzystny wpływ na Państwa. Powyższe nie dotyczy, gdy decyzja

  (1)   jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,

  (2)   jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, i jeżeli takie ustawodawstwo zawiera środki podjęte w celu ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów, lub

  (3)   odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

  Niemniej decyzje te nie mogą opierać się na określonych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 a lub g RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

  W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt (1) i (3), podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, do których zaliczają się co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, prawo do wyrażenia swojego stanowiska i prawo do zaskarżenia decyzji.

  10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

  Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszało postanowienia RODO.

  Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka zaskarżenia na podstawie art. 78 RODO.

  YouTube with expanded data protection integration

  Our website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

  We use YouTube in the expanded data protection mode. According to YouTube, this mode ensures that YouTube does not store any information about visitors to this website before they watch the video. Nevertheless, this does not necessarily mean that the sharing of data with YouTube partners can be ruled out as a result of the expanded data protection mode. For instance, regardless of whether you are watching a video, YouTube will always establish a connection with the Google DoubleClick network.

  As soon as you start to play a YouTube video on this website, a connection to YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited. If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

  Furthermore, after you have started to play a video, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website's visitors. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.

  Under certain circumstances, additional data processing transactions may be triggered after you have started to play a YouTube video, which are beyond our control.

  The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

  For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.